چرت و پرت های من - آیا میدانستید
آیا میدانستید
سه شنبه 9 شهریور 1395 × 09:05 ب.ظ   
آیا میدانستید اگر روده انسان پیچ در پیچ نبود 

باده معده در سر این پیچ ها سرعتش گرفته 

نمیشد چه اتفاقی می افتاد؟؟
.

.

.

.

باد معده با سرعتی نزدیک به 160کیلومتر در ثانیه

خارج میشد یعنی در هنگام رها کردن باد 76 متر 

به جلو پرتاب میشد؟؟؟نخند مطلب علمیه!!!


     
مینو × Comment()